Krzywa Stribeck’a

Krzywa Stribeck’a daje ogólny przegląd zmian tarcia w całym zakresie smarowania, włączając smarowanie hydrodynamiczne, mieszane i graniczne.

Krzywa Stribeck’a daje ogólny przegląd zmian tarcia w całym zakresie smarowania, włączając hydrodynamikę, mieszanie i smarowanie graniczne.

Trybologia jest to nauka o procesach zachodzących w ruchomym styku ciał stałych. W jej skład wchodzą badania nad tarciem, zużywaniem i smarowaniem zespołów ruchomych maszyn. Przy pomocy krzywej Stribecka można przewidzieć przejścia ze smarowania granicznego do mieszanego oraz ze smarowanie mieszanego do elasto-hydrodynamicznego a następnie warunki smarowania w jakich będą pracowały poszczególne elementy stykające. 

Ciśnienie hydrostatyczne
Ciśnienie w filmie smarującym składa się z ciśnienia hydrostatycznego i hydrodynamicznego.

Ciśnienie hydrostatyczne powstaje w wyniku różnicy ciśnień pomiędzy tłoczoną cieczą a otoczeniem. Ciśnienie hydrodynamiczne jest wynikiem tłoczenia spowodowanego ruchem ślizgowym powierzchni. 

Warunki smarowania ciśnienia hydrodynamicznego
Przy dużych prędkościach i małym obciążeniu ciśnienie hydrodynamiczne całkowicie oddziela elementy ślizgowe pozwalając na tworzenie się filmu smarującego. Przy małych prędkościach lub dużych obciążeniach ciśnienie hydrodynamiczne jest niewystarczające aby całkowicie rozdzielić elementy ślizgowe. W takim przypadku warunki smarowania mieszanego pojawiają się tam, gdzie cześć obciążenia jest wspomagana bezpośrednio przez punkty styku powierzchni.

Topografia powierzchni Topografię powierzchni należy uwzględnić w przypadku smarowania mieszanego. Nawet przy małych prędkościach lub dużych obciążeniach generowane ciśnienie hydrodynamiczne jest niewystarczające. Takie warunki smarowania nazywamy smarowaniem granicznym. Grubość filmu smarującego uszczelnienia mechanicznego musi być bardzo mała aby wyciek nie był zbyt duży. W rezultacie uszczelnienie zawsze pracuje w warunkach smarowania mieszanego lub granicznego.

Ilustracja 1 (Lepkość x prędkość)/Obciążenie 2 Współczynnik tarcia 3 h>0 Smarowanie graniczne 4 h~R Smarowanie mieszane 5 h>>R Pełny film smarujący 6 Ciało stałe 1 7 Film smarujący 8 Ciało stałe 2 9 Chropowatość powierzchni, R 10 h (odległość pomiędzy powierzchniami)

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email