Infiltracja

Infiltracja opisuje przedostawanie się wody gruntowej do instalacji kanalizacyjnej przez nieszczelne połączenia, uszkodzone rury, otwory włazowe, itp.

Infiltracja opisuje przedostawanie się wody gruntowej do instalacji kanalizacyjnej przez nieszczelne połączenia, uszkodzone rury, otwory włazowe, itp. Infiltracja zwiększa objętość ścieków i wielkość przepływu, czyniąc bardziej kosztowną eksploatację instalacji kanalizacyjnej i systemu oczyszczania ścieków.

W miejscach, gdzie rury ciśnieniowe są umieszczone poniżej poziomu wody gruntowej i w wyniku wpływu grawitacji, objętość infiltracji może być bardzo wysoka. Efektem jest konieczność dłuższego od zakładanego czasu pracy układu pompowego, co może powodować większe zużycie i uszkodzenia, a także wyższe koszty energii.

W zakładach oczyszczania ścieków infiltracja będzie miała negatywny wpływ. Temperatura procesów może być obniżona, co może zwiększać zapotrzebowanie na natlenianie, itd.

W oddzielonych instalacjach infiltracja może wywoływać problem wielkości objętości cieczy, zwiększając ryzyko wylania i ewentualnie podmycia dróg i budowli.

Efektem wywołanych problemów przez infiltrację może być konieczność renowacji starych instalacji kanalizacyjnych.

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email