Zawór równoważący

Podczas odbioru instalacji grzewczych i chłodniczych często wykonuje się równoważenie hydrauliczne przy użyciu zaworów równoważących; statycznych lub dynamicznych

Podczas odbioru instalacji grzewczych i chłodniczych często wykonuje się równoważenie hydrauliczne przy użyciu zaworów równoważących; statycznych lub dynamicznych.

Statyczne zawory równoważące charakteryzują się stałym oporem hydraulicznym. Wartość oporu tych zaworów musi być dokładnie obliczona i ustawiona. Zmiana oporu jednego z nich może spowodować zmianę przepływu we wszystkich zaworach.

Dynamiczne zawory równoważące pracują jak ograniczniki przepływu. Są one ustawialne na wymaganą wartość przepływu, powyżej której przepływ będzie ograniczany do nastawianej wartości. Jeżeli ciśnienie z przedniej części zaworu wzrasta, zawór ten zamyka się bardziej, tak więc straty ciśnienia na zaworze są wyższe. Pozwala to na utrzymywanie przepływu na zadanym poziomie na określonym odcinku instalacji.

Ciśnienie napływu dynamicznych zaworów równoważących powinno być wyższe od pewnego poziomu zapewniającego ich prawidłowe funkcjonowanie. Oznacza to, że opór hydrauliczny najbardziej oddalonego zaworu nie może być równy zeru, tak jak w przypadku zaworów statycznych. 

Dostępne są zawory równoważące różnych producentów. Niektórzy z nich wyposażają je w elektroniczne urządzenia pozwalające na pomiar przepływu. Pomiar ten odbywa się poprzez rejestrację strat ciśnienia na zaworze i obliczeniu na tej podstawie wartości przepływu zgodnie z wartością kv dla aktualnego otwarcia zaworu.

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email