Deklaracja zgodności produktu pod względem chemicznym

Zgodność wyrobów chemicznych

Deklaracja zgodności produktu pod względem chemicznym

- zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) nr 1907/2006, Artykuł 33

Grundfos prowadzi swoją działalność w sposób odpowiedzialny i coraz bardziej zrównoważony. Dążymy do tworzenia produktów i rozwiązań, które pomagają naszym klientom chronić zasoby naturalne i zmniejszać skutki zmian klimatycznych. Jest to część Wartości Grundfos, a także wpisuje się w Strategię Grundfos 2020, w ramach której zrównoważony rozwój jest stałym elementem wspierającym naszą działalność.

Produkty Grundfos wytwarzane i wprowadzane do obrotu na terenie Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) są zgodne z rozporządzeniem REACH (WE) 1907/2006 w zakresie:

  • Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC)
  • Lista ograniczeń, Załącznik 17
  • Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń, Załącznik 14

Grundfos dąży do zastąpienia wszystkich substancji  wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC), które znajdują się w naszych surowcach, komponentach i produktach w stężeniu powyżej 0.1% (w / w).

Obowiązki dostawcy

Wszyscy dostawcy surowców i komponentów do Grundfos Holding A/S  i jej spółek zależnych są umownie zobowiązani do przestrzegania europejskiego prawodawstwa dotyczącego chemikaliów, zwanego dalej Rozporządzeniem REACH.

Aby zapewnić przestrzeganie przepisów, podjęliśmy następujące działania:

  • Firma Grundfos stworzyła Grundfos Focus List, aby dać naszym dostawcom, wykonawcom i innym zainteresowanym stronom na całym świecie narzędzie pomocne w przestrzeganiu prawodawstwa dotyczącego chemikaliów. Firma Grundfos przygotowała wykaz  Grundfos Focus List zawierający zakazy lub ograniczenia dotyczące stosowania niektórych substancji chemicznych w produktach,  procesach produkcyjnych i placówkach Grundfos (www.grundfos.com/focus-list)
  • Firma  Grundfos nieustannie przeprowadza audyty swoich dostawców w celu zapewnienia przestrzegania zobowiązań umownych do przestrzegania ustawodawstwa dotyczącego chemikaliów.
  • Firma Grundfos nie akceptuje w swoich produktach niebezpiecznych substancji, które podlegają zakazom lub ograniczeniom. Standardowym zadaniem w procesie rozwoju projektów jest zapewnienie, aby nie były stosowane niebezpieczne substancje podlegające zakazom lub ograniczeniom.

Identyfikacja substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC)

Na podstawie naszych badań i informacji uzyskanych od naszych dostawców w zakresie Artykułu 33 Rozporządzenia REACH, zidentyfikowaliśmy następujące substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC)  w stężeniach powyżej 0,1% w następujących produktach / artykułach Grundfos. Zamieszczono również link do deklaracji produktu.

Artykuły/produkty Grundfos
zawierające substancje SVHC
Deklaracja zgodności produktu pod względem
chemicznym zgodnie z Rozporządzeniem
REACH (WE) nr 1907/2006, Artykuł 33
Na chwilę obecną, wedle naszej najlepszej wiedzy, nie posiadamy produktów zawierających jakiekolwiek substancje SVHC