SBR-GT | system biologicznego oczyszczania

Przegląd

Przegląd

W pełni automatyczny system biologicznego oczyszczania w zaawansowanej technologii sekwencyjnej do skutecznego oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych.

Obiekty z reaktorami sekwencyjnymi SBR-GT moa być stosowane do oczyszczania ścieków biodegradowalnych w obiektach nowoprojektowanych i modernizowanych. Każda instalacja jest analizowana indywidualnie dlatego trudno wskazywać ścisłe granice stosowania tej technologii. W przeciętnych warunkach najkorzystniejsze są obiekty o wielkości od ok. 1 000 RLM do 30 000 RLM.

Dlaczego oferujemy technologię sekwencyjną SBR?

SBR to rozwiązanie znane na rynku od kilkudziesięciu lat, które wielokrotnie dowiodło skuteczności działania w trudnych warunkach. Technologia sekwencyjna wykazuje szereg cech wyróżniających ją korzystnie w porównaniu do klasycznych rozwiązań z reaktorami przepływowymi. Przewagi SBR można zaobserwować szczególnie dla obiektów o zmiennych warunkach dopływu w zakresie ilości ścieków jak i ładunków.

W porównaniu do oczyszczalni przepływowych rozwiązanie oczyszczalni sekwencyjnych SBR ma szereg zalet:

 • sedymentacja w stabilnych stałych warunkach,
 • doskonałą zdolność adaptacji do zmiennych warunków
  na dopływie: zmienność dzienna, tygodniowa, sezonowa czy np. inwestycyjna (stopniowa rozbudowa sieci kanalizacyjnej),
 • niepotrzebny osadnik wtórny i recyrkulacja osadu,
 • stabilny i w pełni możliwy do kontroli proces oczyszczania określonej porcji ścieków,
 • łatwa obsługa, możliwa pełna prosta [= tania] automatyzacja.

Zalety i korzyści

Oczyszczalnia SBR-GT posiada wszystkie zalety klasycznej oczyszczalni sekwencyjnej SBR a dodatkowo dwa specyficzne elementy rozwiązania technologiczno-procesowego podnoszą jej atrakcyjność:

 • statyczny dekanter – urządzenie bez części mechanicznych w komorze reakcji, odporne na warunki ściekowe, samoregulacja w połączeniu z pracą pompy zasilającej, łatwa obsługa,
 • stałe napełnienie komory reakcji – praca z pełnym (maksymalnym) wykorzystaniem objętości czynnej oraz zanurzenia systemu napowietrzania nawet w okresach niewielkich dopływów (okresy nocne, pozasezonowe itp.)
 • synergia obu powyższych rozwiązań pozwala uzyskać wymierne przewagi nad rozwiązaniami konkurencji

Przewagi rozwiązania SBR-GT nad klasycznymi rozwiązaniami oczyszczalni sekwencyjnych

 • praca przy praktycznie stałym napełnieniu komory reakcji to najwyższa z możliwych efektywność natleniania, nawet przy minimalnych nocnych dopływach,
 • stała koncentracja osadu stabilizuje przebieg procesu oczyszczania,
 • napełnianie i dekantacja (odprowadzanie ścieków oczyszczonych) realizowane w tym samym czasie, co oznacza dłuższy czas reakcji, w połączeniu ze stałym maksymalnym napełnieniem pozwala realizować proces w mniejszej objętości komory co oznacza niższy koszt inwestycyjny lub lepsze wykorzystanie istniejących kubatur w przypadku przebudowy,
 • możliwa praca w trybie deszczu nawalnego czyli skrócenie cyklu np. dla gwałtownych opadów deszczu, remontu itp.
 • wysoka skuteczność procesu wstępnej defosfatacji/denitryfikacji realizowanej w trakcie jednoczesnego napełniania i dekantacji

Specyficzny CYKLOGRAM pracy reaktora SBR-GT

Oczyszczalnia ścieków wyposażona w reaktor sekwencyjny SBR-GT pracuje w cyklu odmiennym od powszechnie spotykanych rozwiązań w SBR-ach. Dzięki połączeniu faz i jednoczesnej dekantacji i napełnianiu nasza oczyszczalnia lepiej wykorzystuje realny czas reakcji – oczyszczania ścieków. Takie rozwiązanie powala realizować proces w mniejszych kubaturach, co bezpośrednio przekłada się na obniżenie kosztów inwestycyjnych.

Realizacja procesu oczyszczalni jest optymalizowana dla rzeczywistych warunków, cyklogram zapisany w systemie sterowania pracą oczyszczalni może być dowolnie modyfikowany w zależności od potrzeb i ewentualnych zmian warunków lokalnych.
Reaktory SBR-GT pracują zwykle w cyklach o stałej długości zwykle o długości 4-12 godzin. W przypadku nagłego zwiększenia ilości dopływających do oczyszczalni ścieków obiekt może automatycznie przełączyć się w tryb skróconego cyklu tzw. tryb deszczu nawalnego – co powala na znaczące zwiększenie przepustowości hydraulicznej układu.

Przykładowa realizacja oczyszczalni w technologii SBR-GT

Modernizacja obiektu w Miedzyrzecu Podlaskim, oczyszczalnia pracuje od 2015 roku skutecznie oczyszczając ścieki bytowe i przemysłowe z terenu miasta. Osiągane parametry wydajnościowe są zgodne z założeniami projektowymi a wyniki procesu oczyszczania więcej jak zadawalające.

Wyniki działania oczyszczalni ścieków SBR-GT w Miedzyrzecu Podlaskim –
wartości stężeń z prawdopodobieństwem 85% (percentyl 85%) w okresie 12.2015-06.2018 (na wykresie obok)

Dane na wykresie pochodzą z 31, comiesięcznych prób średniodobowych w okresie 12.2015-06.2018 wykonywanych przez niezależne akredytowane laboratorium analityczne. Prezentowane wyniki przedstawiają stężenia ścieków surowych i oczyszczonych o wartości percentyla 85% dla wszystkich podstawowych wskaźników zanieczyszczeń. W przedstawionym okresie średni dobowy dopływ do oczyszczalni wynosił 2107 m3/d [przepływ obliczeniowy 2000 m3/d] a ładunek wyrażony BZT5 odpowiadał 26 926 RLM [przy wartości z projektu 20 000 RLM], obie wartości w percentylu 85%.

Do pobrania

Do pobrania

 

Kontakt
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl