Polityka prywatności i warunki korzystania

Warunki korzystania z rozwiązań cyfrowych firmy Grundfos

Warunki korzystania

Opis usług

Podczas korzystania z rozwiązań cyfrowych firmy Grundfos („Rozwiązania cyfrowe”) użytkownik ma dostęp do informacji i usług dostarczanych przez firmę Grundfos.

Rozwiązania cyfrowe obejmują stronę internetową firmy Grundfos, która umożliwia dostęp do określonych usług, takich jak rozwiązania samoobsługowe, formularze kontaktowe, wnioski o dostęp do treści typu premium, subskrypcja biuletynów itp., oraz określone aplikacje firmy Grundfos, do których można uzyskać dostęp bez konieczności uprzedniego tworzenia konta, takich jak aplikacje Grundfos GO i centrum produktu Grundfos Product Center. W przypadku określonych aplikacji będzie obowiązywała dodatkowa umowa licencyjna a użytkownik będzie mógł utworzyć konto i uzyskać dostęp do dodatkowych modułów aplikacji.

Akceptacja warunków

Rozwiązania cyfrowe dostarczane użytkownikowi przez firmę Grundfos, w tym
wszelkie aktualizacje, rozszerzenia, nowe funkcje itp. podlegają poniższym
Warunkom korzystania („Warunki korzystania”). Firma Grundfos zastrzega sobie
prawo do zmiany Warunków korzystania w dowolnym momencie bez powiadamiania
użytkownika. Najaktualniejsza wersja Warunków korzystania jest dostępna po
kliknięciu łącza hipertekstowego „Zagadnienia prawne”, które znajduje się u
dołu stron internetowych Grundfos. Korzystając z Rozwiązań cyfrowych lub
witryny internetowej w jakikolwiek sposób, użytkownik wyraża zgodę na związanie
niniejszymi Warunkami korzystania.

Wyłączenie odpowiedzialności

Firma Grundfos dostarcza Rozwiązania cyfrowe w formie usługi i wyłącznie w celach informacyjnych. Przekazanie tych informacji nie skutkuje powstaniem jakiejkolwiek relacji z firmą Grundfos. Nie należy podejmować żadnych czynności na podstawie informacji udostępnionych za pośrednictwem Rozwiązań cyfrowych bez uprzedniego osobistego kontaktu z firmą Grundfos. Mimo że firma Grundfos dokłada wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą możliwą dokładność informacji, oprogramowania i wszelkich innych usług zawartych w Rozwiązaniach cyfrowych, Rozwiązania cyfrowe mogą zawierać błędy lub braki, za które firma Grundfos nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Materiały i treści zawarte w Rozwiązaniach cyfrowych są dostarczane w stanie, w jakim są, bez jakiejkolwiek gwarancji.

Firma Grundfos ani żaden z jej podmiotów stowarzyszonych nie ponosi odpowiedzialności za utratę sprzętu, oprogramowania ani plików w wyniku korzystania z Rozwiązań cyfrowych lub elementów pobranych lub używanych za pośrednictwem Rozwiązań cyfrowych. Dlatego firma Grundfos nie daje żadnych gwarancji, że Rozwiązania cyfrowe lub usługi dostarczane przez firmę Grundfos lub w jej imieniu w Rozwiązaniach cyfrowych (łącznie z darmowym oprogramowaniem) spełnią wymagania użytkownika, będą dostarczane w sposób niezakłócony i terminowy, będą bezpieczne i pozbawione błędów ani że Rozwiązania cyfrowe lub serwery wykorzystywane przez firmę Grundfos są wolne od wirusów lub usterek, w pełni funkcjonalne i dokładne. Firma Grundfos stara się zapewnić dostępność Rozwiązań cyfrowych i ich sprawne działanie, nie ponosi jednak i nie może ponosić odpowiedzialności za żadne ewentualne wady Rozwiązań cyfrowych ani sposób ich działania.

Firma Grundfos może publikować łącza do innych witryn internetowych lub udostępniać aplikacje osób trzecich. Użytkownik korzysta z takich witryn internetowych i/lub aplikacji osób trzecich na własne ryzyko.

Na mocy prawa właściwego wyłączenie określonych gwarancji lub ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub uboczne może nie być możliwe. W związku z tym niektóre z powyższych ograniczeń i wyłączeń mogą nie mieć zastosowania w przypadku użytkownika. Niemniej jednak łączna odpowiedzialność firmy Grundfos lub któregokolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych w żadnym wypadku nie przekracza kwoty zapłaconej przez użytkownika za korzystanie z Rozwiązań cyfrowych, o ile została zapłacona.

Użycie niezgodne z prawem lub zabronione

Warunkiem korzystania z Rozwiązań cyfrowych przez użytkownika jest nieużywanie Rozwiązań cyfrowych w żadnym celu niezgodnym z prawem lub zabronionym na mocy niniejszych Warunków korzystania. Nie należy korzystać z Rozwiązań cyfrowych w sposób, który może doprowadzić do zniszczenia, wyłączenia lub nadmiernego obciążenia któregokolwiek serwera firmy Grundfos lub połączonych z nim sieci lub zakłócić korzystanie z jakichkolwiek Rozwiązań cyfrowych przez inne osoby. Nie należy podejmować prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do jakichkolwiek Rozwiązań cyfrowych, innych kont lub jakiegokolwiek serwera firmy Grundfos poprzez łamanie zabezpieczeń ani w inny sposób. Nie należy uzyskiwać ani usiłować uzyskiwać żadnych materiałów ani informacji za pomocą środków, które nie zostały celowo udostępnione za pośrednictwem Rozwiązań cyfrowych.

Nie należy świadomie wprowadzać wirusów, koni trojańskich, robaków ani innych złośliwych lub szkodliwych materiałów.

Własność intelektualna

Rozwiązania cyfrowe i każdy z ich elementów składowych, w tym zwłaszcza projekt graficzny, dane, oprogramowanie, teksty, logo Rozwiązań cyfrowych są chronione prawem własności intelektualnej, tj. w szczególności prawem autorskim i/lub
prawem znaków towarowych.

Rozwiązania cyfrowe i każdy z ich elementów składowych stanowią wyłączną własność firmy Grundfos Holding A/S.

Firma Grundfos Holding A/S udziela użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej
licencji na korzystanie z Rozwiązań cyfrowych, określonej dla poszczególnych
Rozwiązań cyfrowych.

Korzystanie z Rozwiązań cyfrowych lub ich elementów w inny sposób stanowi naruszenie praw, chyba że firma Grundfos Holding A/S wyraziła wcześniej wyraźną, pisemną zgodę na takie korzystanie.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć firmę Grundfos (w tym jej podmioty zależne) i zwolnić ją z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń, strat i wydatków, w
tym w uzasadnionym zakresie kosztów pomocy prawnej, związanych z naruszeniem
niniejszych Warunków korzystania przez użytkownika lub jego korzystaniem z
Konta Grundfos lub jego niewłaściwym użyciem.

Spory prawne

Wszelkie spory wynikające z korzystania z aplikacji lub interpretacji Warunków
korzystania podlegają przepisom obowiązującym w Danii, z wyłączeniem norm
kolizyjnych. Wszelkie spory wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niniejszej
umowy licencyjnej są rozstrzygane wyłącznie przez sąd w Kopenhadze, w Danii.

Jeśli przepisy dotyczące niniejszych warunków zostaną w późniejszym terminie zinterpretowane lub zmienione, w wyniku czego co najmniej jeden z niniejszych warunków okaże się nieskuteczny lub nieważny, nie spowoduje to unieważnienia pozostałych warunków.

Postanowienia różne

Firma Grundfos zastrzega sobie prawo do tego, by w dowolnym momencie wprowadzić zmiany do Rozwiązań cyfrowych lub zawiesić lub zakończyć możliwość korzystania z nich, bez podania przyczyny i przekazania powiadomienia. Ponadto firma Grundfos zastrzega sobie prawo do tego, by w dowolnym momencie pozbawić użytkownika, jego Administratora dostępu lub któregokolwiek z Upoważnionych użytkowników dostępu do Rozwiązań cyfrowych i możliwości korzystania z nich, bez podania przyczyny i przekazania powiadomienia. Bez ograniczenia ogólności powyższych postanowień firma Grundfos może w dowolnym momencie zawiesić dostęp użytkownika do Rozwiązań cyfrowych lub pozbawić go takiego dostępu, jeżeli użytkownik naruszy którekolwiek z postanowień Warunków korzystania.

Warunki korzystania stanowią całość porozumienia między firmą Grundfos a użytkownikiem i zastępują wszelkie wcześniejsze porozumienia.

Niewykonanie któregokolwiek z postanowień przez firmę Grundfos nie oznacza odstąpienia od wykonania takiego postanowienia w przyszłości. W przypadku gdy sąd uzna, że którekolwiek z postanowień nie ma zastosowania w przypadku użytkownika, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Firma Grundfos może według własnego uznania przenieść niniejszą umowę na dowolny podmiot prawny w obrębie Grupy Grundfos.

 

Polityka prywatności

Firma Grundfos gromadzi dane osobowe użytkownika na potrzeby dostarczania
Rozwiązań cyfrowych. Korzystanie z Rozwiązań cyfrowych firmy Grundfos przez
użytkownika jest jednoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Firma Grundfos rozumie, że użytkownik może życzyć sobie zachowania poufności informacji osobowych udostępnianych za pośrednictwem internetu i ma świadomość, że jest zobowiązana do zapewnienia odpowiedniej ochrony i odpowiedzialnego przetwarzania wszystkich otrzymanych informacji osobowych.

Jeżeli użytkownik uważa, że nie może zaakceptować niniejszej Polityki prywatności, nie
powinien korzystać z Rozwiązań cyfrowych firmy Grundfos.

Jakie dane firma Grundfos gromadzi i przetwarza i w jakim celu?

Co do zasady użytkownik może uzyskać dostęp do Rozwiązań cyfrowych bez podawania tożsamości i przekazywania danych osobowych.

W pewnych przypadkach firma Grundfos wymaga jednak podania informacji
umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika, takich jak imię i nazwisko,
nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu i adres zamieszkania („Dane osobowe”)
i rejestruje je na potrzeby dostarczania biuletynów informacyjnych i innych usług.

Firma Grundfos rejestruje i przetwarza dane osobowe użytkownika na potrzeby
dostarczania zamówionych usług w przypadku, gdy użytkownik:

  • korzysta z określonych opcji samoobsługi i formularzy kontaktowych,
  • kieruje do firmy Grundfos zapytanie lub przekazuje opinię,
  • subskrybuje biuletyny lub
  • przekazuje firmie Grundfos jakiekolwiek dane osobowe za pośrednictwem witryny internetowej lub aplikacji firmy.

Firma Grundfos rejestruje wyłącznie dane osobowe niezbędne do dostarczania
usług zamówionych przez użytkownika (np. adres e-mail lub adres zamieszkania).

Ponadto firma Grundfos rejestruje dane dotyczące korzystania z Rozwiązań cyfrowych przez użytkownika, w tym jego adres IP, na potrzeby gromadzenia wiedzy i danych oraz prowadzenia analiz w celu uzyskania kompleksowego obrazu klienta oraz lepszego zrozumienia potrzeb i zachowań swoich klientów. Firma Grundfos wykorzystuje tę wiedzę, by zapewniać klientom bardziej spersonalizowaną obsługę.

Firma Grundfos nie przechowuje informacji dotyczących metod płatności, takich jak numery kart debetowych, numery kont itp.

Kto jest administratorem danych i komu firma Grundfos udostępnia informacje osobowe (podmioty przetwarzające dane)?

Firma Grundfos Holding A/S z siedzibą pod adresem Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Dania jest administratorem danych i odpowiada za bezpieczeństwo gromadzonych informacji.

W celu dostarczania towarów lub usług zamówionych przez użytkownika dane
osobowe wprowadzone w Rozwiązaniach cyfrowych są ponadto ujawniane:

  • spółkom w ramach Grupy Grundfos;
  • starannie dobranym osobom trzecim, którym dane osobowe użytkownika są powierzane do wykorzystania, w tym między innymi:

- Microsoft Ireland Operations Limited
Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irlandia;

- Globase International Aps
Emdrupvej 28 A, 3. 2100 Kopenhaga, Dania;

- Google
Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia;

- Adobe Systems Ireland Limited
4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus Dublin 24, Saggart, Irlandia;

- MaxMind
14 Spring Street, 3rd Floor, Waltham, MA 02451, Stany Zjednoczone;

- Marketo Inc.
Corporate Headquarters, 901 Mariners Island Boulevard, Suite #500 (Reception), San Mateo, CA 94404, Stany Zjednoczone;

- Facebook
4–5 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia.

Przepisy prawa lokalnego mogą wymagać udostępnienia danych osobowych innym
upoważnionym osobom trzecim lub przechowywania takich danych przez te osoby.
Firma Grundfos ogranicza dostęp takich osób trzecich do danych osobowych i ich
wykorzystanie przez takie osoby.

W jaki sposób firma Grundfos przechowuje informacje osobowe użytkownika?

Pliki zawierające informacje i dane osobowe użytkownika mogą być przechowywane i przetwarzane w dowolnym kraju, w którym firma Grundfos posiada placówki lub w którym korzysta z usług usługodawców. Korzystając z Rozwiązań cyfrowych firmy Grundfos lub ujawniając firmie Grundfos informacje, użytkownik wyraża zgodę na przekazanie informacji do krajów innych niż jego kraj zamieszkania, gdzie mogą obowiązywać inne zasady ochrony danych niż w kraju użytkownika lub kraju, w którym przebywał w czasie, kiedy przekazywał informacje firmie Grundfos.

Firma Grundfos przechowuje informacje osobowe nie dłużej niż jest to niezbędne w
powyższych celach.

Dostęp do informacji, skargi

Użytkownik ma prawo kierować zapytania dotyczące informacji na jego temat zarejestrowanych przez firmę Grundfos, wnieść zastrzeżenia co do tych informacji oraz nie wyrazić zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Jeżeli informacje są niepoprawne, niepełne lub nieaktualne, użytkownik ma prawo do ich poprawy lub usunięcia.

Ponadto użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na wykonanie przez firmę Grundfos profilowania. Użytkownik ma ponadto prawo do wniesienia skargi do duńskiej Agencji Ochrony Danych.

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub zmiany swoich danych użytkownik może skontaktować się z firmą Grundfos Holding A/S, wypełniając formularz
kontaktowy dostępny pod następującym adresem.

Kontakt, zmiany i aktualizacje polityki prywatności

Firma Grundfos ma obowiązek przez cały czas spełniać wymogi prawne dotyczące ochrony prywatności. W górnej części polityki prywatności zawsze widnieje ostatnia data jej aktualizacji.

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących polityki prywatności firmy Grundfos lub sposobu wykorzystywania przez firmę informacji osobowych prosimy o kontakt z firmą Grundfos Holding A/S.