Polityka prywatności i warunki korzystania

Warunki korzystania z rozwiązań cyfrowych firmy Grundfos

Warunki korzystania

 

Opis usług

Podczas korzystania z rozwiązań cyfrowych firmy Grundfos („Rozwiązania cyfrowe”) użytkownik ma dostęp do informacji i usług dostarczanych przez firmę Grundfos.

Rozwiązania cyfrowe obejmują stronę internetową firmy Grundfos, która umożliwia dostęp do określonych usług, takich jak rozwiązania samoobsługowe, formularze kontaktowe, wnioski o dostęp do treści typu premium, subskrypcja biuletynów itp., oraz określone aplikacje firmy Grundfos, do których można uzyskać dostęp bez konieczności uprzedniego tworzenia konta, takich jak aplikacje Grundfos GO i Grundfos Product Center. W przypadku określonych aplikacji będzie obowiązywała dodatkowa umowa licencyjna, a użytkownik będzie mógł utworzyć konto i uzyskać dostęp do dodatkowych modułów aplikacji.
 

Akceptacja warunków

Rozwiązania cyfrowe dostarczane użytkownikowi przez firmę Grundfos, w tym wszelkie aktualizacje, rozszerzenia, nowe funkcje itp. podlegają poniższym Warunkom korzystania („Warunki korzystania”). Firma Grundfos zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków korzystania w dowolnym momencie bez powiadamiania użytkownika. Najaktualniejsza wersja Warunków korzystania jest dostępna po kliknięciu łącza hipertekstowego „Zagadnienia prawne”, które znajduje się u dołu stron internetowych Grundfos.

Korzystając z Rozwiązań cyfrowych lub witryny internetowej w jakikolwiek sposób, użytkownik wyraża zgodę na związanie niniejszymi Warunkami korzystania.

 

Wyłączenie odpowiedzialności

Firma Grundfos dostarcza Rozwiązania cyfrowe w formie usługi i wyłącznie w celach informacyjnych. Przekazanie tych informacji nie skutkuje powstaniem jakiejkolwiek relacji z firmą Grundfos. Nie należy podejmować żadnych czynności na podstawie informacji udostępnionych za pośrednictwem Rozwiązań cyfrowych bez uprzedniego osobistego kontaktu z firmą Grundfos. Mimo że firma Grundfos dokłada wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą możliwą dokładność informacji, oprogramowania i wszelkich innych usług zawartych w Rozwiązaniach cyfrowych, Rozwiązania cyfrowe mogą zawierać błędy lub braki, za które firma Grundfos nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Materiały i treści zawarte w Rozwiązaniach cyfrowych są dostarczane w stanie, w jakim są, bez jakiejkolwiek gwarancji.

Firma Grundfos ani żaden z jej podmiotów stowarzyszonych nie ponosi odpowiedzialności za utratę sprzętu, oprogramowania, ani plików w wyniku korzystania z Rozwiązań cyfrowych lub elementów pobranych, lub używanych za pośrednictwem Rozwiązań cyfrowych. Dlatego firma Grundfos nie daje żadnych gwarancji, że Rozwiązania cyfrowe lub usługi dostarczane przez firmę Grundfos lub w jej imieniu w Rozwiązaniach cyfrowych (łącznie z darmowym oprogramowaniem) spełnią wymagania użytkownika, będą dostarczane w sposób niezakłócony i terminowy, będą bezpieczne i pozbawione błędów, ani że Rozwiązania cyfrowe lub serwery wykorzystywane przez firmę Grundfos są wolne od wirusów lub usterek, w pełni funkcjonalne i dokładne. Firma Grundfos stara się zapewnić dostępność Rozwiązań cyfrowych i ich sprawne działanie, nie ponosi jednak i nie może ponosić odpowiedzialności za żadne ewentualne wady Rozwiązań cyfrowych, ani sposób ich działania.

Firma Grundfos może publikować łącza do innych witryn internetowych lub udostępniać aplikacje osób trzecich. Użytkownik korzysta z takich witryn internetowych i/lub aplikacji osób trzecich na własne ryzyko.

Na mocy prawa właściwego wyłączenie określonych gwarancji lub ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub uboczne może nie być możliwe. W związku z tym niektóre z powyższych ograniczeń i wyłączeń mogą nie mieć zastosowania w przypadku użytkownika. Niemniej jednak łączna odpowiedzialność firmy Grundfos lub któregokolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych w żadnym wypadku nie przekracza kwoty zapłaconej przez użytkownika za korzystanie z Rozwiązań cyfrowych, o ile została zapłacona.

 

Użycie niezgodne z prawem lub zabronione

Warunkiem korzystania z Rozwiązań cyfrowych przez użytkownika jest nieużywanie Rozwiązań cyfrowych w żadnym celu niezgodnym z prawem lub zabronionym na mocy niniejszych Warunków korzystania. Nie należy korzystać z Rozwiązań cyfrowych w sposób, który może doprowadzić do zniszczenia, wyłączenia lub nadmiernego obciążenia któregokolwiek serwera firmy Grundfos lub połączonych z nim sieci lub zakłócić korzystanie z jakichkolwiek Rozwiązań cyfrowych przez inne osoby. Nie należy podejmować prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do jakichkolwiek Rozwiązań cyfrowych, innych kont lub jakiegokolwiek serwera firmy Grundfos poprzez łamanie zabezpieczeń ani w inny sposób. Nie należy uzyskiwać ani usiłować uzyskiwać żadnych materiałów ani informacji za pomocą środków, które nie zostały celowo udostępnione za pośrednictwem Rozwiązań cyfrowych.

Nie należy świadomie wprowadzać wirusów, koni trojańskich, robaków ani innych złośliwych lub szkodliwych materiałów.

 

Własność intelektualna

Rozwiązania cyfrowe i każdy z ich elementów składowych, w tym zwłaszcza projekt graficzny, dane, oprogramowanie, teksty, logo Rozwiązań cyfrowych są chronione prawem własności intelektualnej, tj. w szczególności prawem autorskim i/lub prawem znaków towarowych.

Rozwiązania cyfrowe i każdy z ich elementów składowych stanowią wyłączną własność firmy Grundfos Holding A/S.

Firma Grundfos Holding A/S udziela użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej licencji na korzystanie z Rozwiązań cyfrowych, określonej dla poszczególnych Rozwiązań cyfrowych.

Korzystanie z Rozwiązań cyfrowych lub ich elementów w inny sposób stanowi naruszenie praw, chyba że firma Grundfos Holding A/S wyraziła wcześniej wyraźną, pisemną zgodę na takie korzystanie.

 

Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć firmę Grundfos (w tym jej podmioty zależne) i zwolnić ją z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń, strat i wydatków, w tym w uzasadnionym zakresie kosztów pomocy prawnej, związanych z naruszeniem niniejszych Warunków korzystania przez użytkownika lub jego korzystaniem z Konta Grundfos lub jego niewłaściwym użyciem.

 

Spory prawne

Wszelkie spory wynikające z korzystania z aplikacji lub interpretacji Warunków korzystania podlegają przepisom obowiązującym w Danii, z wyłączeniem norm kolizyjnych. Wszelkie spory wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niniejszej umowy licencyjnej są rozstrzygane wyłącznie przez sąd w Kopenhadze, w Danii.

Jeśli przepisy dotyczące niniejszych warunków zostaną w późniejszym terminie zinterpretowane lub zmienione, w wyniku czego co najmniej jeden z niniejszych warunków okaże się nieskuteczny lub nieważny, nie spowoduje to unieważnienia pozostałych warunków.

 

Postanowienia różne

Firma Grundfos zastrzega sobie prawo do tego, by w dowolnym momencie wprowadzić zmiany do Rozwiązań cyfrowych lub zawiesić lub zakończyć możliwość korzystania z nich, bez podania przyczyny i przekazania powiadomienia. Ponadto firma Grundfos zastrzega sobie prawo do tego, by w dowolnym momencie pozbawić użytkownika, jego Administratora dostępu lub któregokolwiek z Upoważnionych użytkowników dostępu do Rozwiązań cyfrowych i możliwości korzystania z nich, bez podania przyczyny i przekazania powiadomienia. Bez ograniczenia ogólności powyższych postanowień firma Grundfos może w dowolnym momencie zawiesić dostęp użytkownika do Rozwiązań cyfrowych lub pozbawić go takiego dostępu, jeżeli użytkownik naruszy którekolwiek z postanowień Warunków korzystania.

Warunki korzystania stanowią całość porozumienia między firmą Grundfos, a użytkownikiem i zastępują wszelkie wcześniejsze porozumienia.

Niewykonanie któregokolwiek z postanowień przez firmę Grundfos nie oznacza odstąpienia od wykonania takiego postanowienia w przyszłości. W przypadku gdy sąd uzna, że którekolwiek z postanowień nie ma zastosowania w przypadku użytkownika, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Firma Grundfos może według własnego uznania przenieść niniejszą umowę na dowolny podmiot prawny w obrębie Grupy Grundfos.

 

Polityka prywatności

Firma Grundfos gromadzi dane osobowe użytkownika na potrzeby dostarczania Rozwiązań cyfrowych. Korzystanie z Rozwiązań cyfrowych firmy Grundfos przez użytkownika jest jednoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Firma Grundfos rozumie, że użytkownik może życzyć sobie zachowania poufności informacji osobowych udostępnianych za pośrednictwem internetu i ma świadomość, że jest zobowiązana do zapewnienia odpowiedniej ochrony i odpowiedzialnego przetwarzania wszystkich otrzymanych informacji osobowych.

Jeżeli użytkownik uważa, że nie może zaakceptować niniejszej Polityki prywatności, nie powinien korzystać z Rozwiązań cyfrowych firmy Grundfos.
 

Jakie dane firma Grundfos gromadzi i przetwarza i w jakim celu?

Co do zasady użytkownik może uzyskać dostęp do Rozwiązań cyfrowych bez podawania tożsamości i przekazywania danych osobowych. W pewnych przypadkach firma Grundfos wymaga jednak podania informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika, takich jak imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu i adres zamieszkania („Dane osobowe”) i rejestruje je na potrzeby dostarczania biuletynów informacyjnych i innych usług.

Firma Grundfos rejestruje i przetwarza dane osobowe użytkownika na potrzeby dostarczania zamówionych usług w przypadku, gdy użytkownik:

 • korzysta z określonych opcji samoobsługi i formularzy kontaktowych,
 • kieruje do firmy Grundfos zapytanie lub przekazuje opinię,
 • subskrybuje biuletyny lub
 • przekazuje firmie Grundfos jakiekolwiek dane osobowe za pośrednictwem witryny internetowej lub aplikacji firmy.

Powyżej wymienione cele przetwarzania realizowane są:

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w oparciu o udzieloną przez użytkownika zgodę w celu objętym tą zgodą,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO w związku z zawartą umową w celu jej realizacji,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie i celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Grundfos, w tym utrzymywania z użytkownikiem relacji biznesowych lub prowadzenia dozwolonego prawem marketingu usług Grundfos, w tym informowania o szkoleniach, spotkaniach biznesowych i innych wydarzeniach, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną Grundfos,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Grundfos.

Podanie danych osobowych w powyższych celach jest dobrowolne, ale niezbędne do ich realizacji.

Firma Grundfos przetwarza jedynie takie dane, które są niezbędne do realizacji celów opisanych powyżej.

Firma Grundfos rejestruje wyłącznie dane osobowe niezbędne do dostarczania usług zamówionych przez użytkownika (np. adres e-mail lub adres zamieszkania).

Ponadto firma Grundfos rejestruje dane dotyczące korzystania z Rozwiązań cyfrowych przez użytkownika, w tym jego adres IP, na potrzeby gromadzenia wiedzy i danych oraz prowadzenia analiz w celu uzyskania kompleksowego obrazu klienta oraz lepszego zrozumienia potrzeb i zachowań swoich klientów. Firma Grundfos wykorzystuje tę wiedzę, by zapewniać klientom bardziej spersonalizowaną obsługę.

Firma Grundfos nie przechowuje informacji dotyczących metod płatności, takich jak numery kart debetowych, numery kont itp.
 

Jak długo firma Grundfos będzie przechowywała dane?

Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu, w którym firma Grundfos lub użytkownik może dochodzić roszczeń związanych z zawartą umową, chyba, że z ustawy o rachunkowości wynika dłuższy okres.
 

Kto jest administratorem danych i komu firma Grundfos udostępnia informacje osobowe (podmioty przetwarzające dane)?

Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za bezpieczeństwo przetwarzanych informacji jest Grundfos Pompy Sp. z o. o. z siedzibą w Baranowie przy ul. Klonowej 23, 62-081 Przeźmierowo, zarejestrowana pod numerem KRS 0000029384 oraz Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Dania.

W celu dostarczania towarów lub usług zamówionych przez użytkownika dane osobowe wprowadzone w rozwiązaniach cyfrowych są ponadto ujawniane:

 • spółkom w ramach Grupy Grundfos;
 • starannie dobranym osobom trzecim, którym dane osobowe użytkownika są powierzane do wykorzystania, w tym między innymi:
  • Microsoft Ireland Operations Limited z siedzibą w Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irlandia;
  • Globase International Aps z siedzibą w Emdrupvej 28 A, 3. 2100 Kopenhaga, Dania;
  • Google z siedzibą w Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia;
  • Adobe Systems Ireland Limited z siedzibą 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus Dublin 24, Saggart, Irlandia;
  • MaxMind, 14 Spring Street, 3rd Floor, Waltham, MA 02451, Stany Zjednoczone;
  • Marketo Inc. Corporate Headquarters, 901 Mariners Island Boulevard, Suite #500 (Reception), San Mateo, CA 94404, Stany Zjednoczone;
  • Facebook 4–5 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia.

Przepisy prawa lokalnego mogą wymagać udostępnienia danych osobowych innym upoważnionym osobom trzecim lub przechowywania takich danych przez te osoby. Firma Grundfos ogranicza dostęp takich osób trzecich do danych osobowych i ich wykorzystanie przez takie osoby.
 

W jaki sposób firma Grundfos przechowuje informacje osobowe użytkownika?

Pliki zawierające informacje i dane osobowe użytkownika mogą być przechowywane i przetwarzane w dowolnym kraju, w którym firma Grundfos posiada placówki lub w którym korzysta z usług usługodawców. Korzystając z Rozwiązań cyfrowych firmy Grundfos lub ujawniając firmie Grundfos informacje, użytkownik wyraża zgodę na przekazanie informacji do krajów innych niż jego kraj zamieszkania, gdzie mogą obowiązywać inne zasady ochrony danych niż w kraju użytkownika lub kraju, w którym przebywał w czasie, kiedy przekazywał informacje firmie Grundfos. Firma Grundfos przechowuje informacje osobowe nie dłużej niż jest to niezbędne w powyższych celach.
 

Prawa użytkownika

Firma Grundfos respektuje przysługujące każdemu użytkownikowi uprawnienia związane z przetwarzaniem jego danych osobowych. W szczególności każdemu użytkownikowi, którego dane są przetwarzane przysługuje prawo:

a) uzyskania informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych,

b) prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,

c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

e) prawo do przenoszenia danych,

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w usprawiedliwionych celach firmy Grundfos jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług oraz profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Firma Grundfos zastrzega, że w przypadku braku możliwości bezwzględnej identyfikacji użytkownika, na przykład w związku z zakresem podanych przez niego danych, może odmówić podjęcia działań na żądanie użytkownika, którego dane dotyczą informując o tym tego użytkownika, chyba że użytkownik dostarczy dodatkowych informacji pozwalających go zidentyfikować.

Ponadto użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na wykonanie przez firmę Grundfos profilowania. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub zmiany swoich danych użytkownik może skontaktować się z firmą Grundfos Holding A/S, wypełniając formularz kontaktowy dostępny pod następującym adresem.
 

Kontakt, zmiany i aktualizacje polityki prywatności

Firma Grundfos ma obowiązek przez cały czas spełniać wymogi prawne dotyczące ochrony prywatności. W górnej części polityki prywatności zawsze widnieje ostatnia data jej aktualizacji.

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących polityki prywatności firmy Grundfos lub sposobu wykorzystywania przez firmę informacji osobowych prosimy o kontakt z firmą Grundfos Holding A/S.
 

Prawo do skargi

W każdym przypadku uznania, że jego prawa wynikające z przepisów prawa i niniejszej polityki prywatności są naruszane, użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.