Polityka prywatności - Go to Webinar

INFORMACJA O POLITYCE BEZPIECZEŃSTWA
  • WEBINARIA GRUNDFOS

 

Jakie dane osobowe są gromadzone?

Grundfos zbiera dane osobowe imię, nazwisko i adres email (dalej „Dane Osobowe”), które są przekazywane spółce w trakcie rejestracji na jeden lub kilka webinarów. 

Podanie swoich Danych Osobowych firmie Grundfos jest dobrowolne. Aczkolwiek, aby zapisać się na webinar trzeba podać swoje Dane Osobowe. Nie podanie swoich Danych Osobowych uniemożliwi rejestrację. 

Cel zbierania Danych Osobowych

Grundfos używa Danych Personalnych dla celów zarządzania webinarami takich jak: udzielania dostępu do webinarów, wysyłania informacji po rejestracji w oczekiwaniu na webinar, w tym wysyłania przypomnień, a także do zarządzania i rejestrowania historii szkoleń. 

Ponadto Grundfos może także nagrywać webinar dla osób, które nie były w stanie uczestniczyć w nim, tak aby umożliwić im późniejszy dostęp do niego.

Grundfos mierzy twoje zainteresowanie i zaangażowanie w webinaria i używa twoich Danych Personalnych, aby ulepszać webinary. 

Podstawa prawna zbierania Danych Osobowych

Przetwarzanie Danych Osobowych obdywa się na podstawie porozumienia między tobą a Grundfos, że przeprowadzisz jedno lub więcej webinarów i, że przetwarzanie Danych Osobowych jest konieczne dla wypełnienia celów wspomnianych powyżej. Przetwarzanie twoich Danych Osobowych jest uważane za konieczne dla wykonania umowy, której jesteś stroną, aby spełnić twoją prośbę wyrażoną zanim podpisałeś umowę, która to stanowi podstawę prawną dla Grundfos do przetwarzania twoich Danych Osobowych (art.6, ust. 1.b Rozporządzenia Ogólnego Danych Osobowych, rozporządzenie UE 2016/679).

Twoje Dane Osobowe mogą być tylko przetwarzane dla innych celów koniecznych dla wypełnienia obowiązków regulacyjnych (np. udostępnianie ich sądom lub organom ścigania), lub jeśli wyraziłeś zgodę na ich odpowiednie przetwarzanie, lub jeśli ich przetwarzanie jest zgodne z innymi regulacjami prawnymi mającymi zastosowanie. W przypadku ich przetwarzania dla innych celów zostaniesz o tym poinformowany.

Informacje o administratorze i odbiorcach Danych Osobowych

Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Dania i lokalna spółka Grundfos (nazwane łącznie Grundfos) są wspólnie administratorami danych odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo danych i przetwarzanie Danych Osobowych zgodnie z konkretnymi celami wymienionymi powyżej. Lista spółek Grundfos jest dostępna pod tym linkiem. Grundfos może udostępniać twoje Dane Osobowe stronom trzecim, działającymi jako podmioty przetwarzające twoje Dane Osobowe, zgodnie z celami wymienionymi powyżej. Używamy następujące podmioty przetwarzające: 

        • LogMeIn, Inc., wraz ze spółkami zależnymi, Summer Street 320, Boston, MA, 02210, USA.

        • Inne lokalne spółki w Grupie Grundfos, które świadczą usługi wsparcia IT dla wyżej wymienionych systemów.

        • Inni odbiorcy, z reguły konsultanci, którzy świadczą usługi wsparcia IT dla wyżej wymienionych systemów i wspomagają proces przetwarzania twoich Danych Osobowych w powyższych systemach w imieniu Grundfos.

Inne upoważnione strony trzecie, dla których dostęp do Danych Osobowych lub ich przechowywanie mogą być konieczne, jeśli tego wymaga lub dopuszcza obowiązujące prawo (np. władze centralne, sądy, zewnętrzni doradcy i podobne strony trzecie, które są instytucjami publicznymi).

Transfer Danych Osobowych

Twoje Dane Osobowe są przesyłane poza UE/EEA. Grundfos zapewnia, że taki transfer jest przeprowadzany zgodnie z odpowiednimi regulacjami dotyczącymi danych osobowych. To oznacza, że jakakolwiek strona z poza UE/EEA, która wejdzie w posiadanie twoich Danych Osobowych musi zapewnić ich odpowiedni poziom ochrony, choćby przez uznanie zasad dotyczących standarowych klauzul umownych w UE lub wprowadzenie wiążących reguł korporacyjnych i ich przestrzeganie w stosownych przypadkach. Jeśli masz zapytania dotyczące tych kwestii, to zachęcamy do kontaktu z Grundfos - dane do kontaktu znajdują się w sekcji „Jak mogę uzyskać dostęp do moich Danych Osobowych?/Inne prawa”. 

Czas przetrzymywania danych

Twoje Dane Osobowe będą przechowywane 1 rok po dacie webinaru, na który się zapisałeś/aś.

Niektóre z Danych Osobowych mogą jednakże być przechowywane na wypadek obrony roszczeń prawnych. Te Dane Osobowe będą przechowywane do wygaśnięcia terminów ustawowych. Ponadto niektóre twoje Dane Osobowe mogą być przechowywane w zanonimizowanej formie, która nie pozwala na identyfikację osoby, której dotyczą.

W jaki sposób możesz uzyskać dostęp do swoich Danych Osobowych? /Dodatkowe uprawnienia

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami przysługują Ci różne prawa (w warunkach ustanowionych obowiązującym prawem).

Wycofanie zgody: Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych, to możesz ją wycofać w jakimkolwiek momencie ze skutkiem na przyszłość. Takie wycofanie zgody nie ma wpływu na uprzednie legalne przetwarzanie danych.

Prawo dostępu: Możesz mieć prawo do uzyskania od nas potwierdzenia czy Dane Osobowe, które ciebie dotyczą są przetwarzane i, jeśli są, to do żądania dostępu do nich. Dostęp do informacji, między innymi, dotyczy celów, dla których są przetwarzane, kategorii Danych Osobowych, których to dotyczy i odbiorców lub grup odbiorców, którym Dane Osobowe zostały udostępnione, lub będą udostępnione w przyszłości. Jednakże nie jest to prawo absolutne i interesy innych osób mogą je ograniczać. Możesz mieć prawo do uzyskania kopii twoich Danych Osobowych, które są przetwarzane. Za uzyskanie kolejnch kopii możemy wymagać wniesienia odpowiedniej opłaty ze względu na koszty administracyjne.

Prawo do sprostowania: Możesz mieć prawo do uzyskania od nas potwierdzenia sprostowania błędnych Danych Osobowych, które Cię dotyczą. W zależności od celów przetwarzania możesz mieć prawo do uzupełnienia Danych Osobowych, w tym przez dostarczenie dodatkowych oświadczeń.

Prawo do usunięcia danych ("bycia zapomnianym"): W pewnych przypadkach możesz mieć prawo do wymagania od nas wymazania dotyczących Cię Danych Osobowych i będziemy zobowiązani to zrobić.

Prawo do ograniczenia przetwarzania: W pewnych przypadkach możesz mieć prawo do ograniczenia przetwarzania twoich Danych Osobowych. W tym przypadku te dane zostaną odpowiednio oznaczone i mogą być przez nas przetwarzane wyłącznie w niektórych celach.

Prawo do sprzeciwu: W pewnych okolicznościach możesz mieć prawo do wyrażenia sprzeciwu, w jakimkolwiek momencie, wobec przetwarzania twoich Danych Osobowych przez Grundfos w związku z twoją konkretną sytuacją. Grundfos może zostać zobligowane do zaprzestania przetwarzania twoich Danych Osobowych.

Prawo do przenoszenia danych: W pewnych okoliczonościach możesz mieć prawo do otrzymania powierzonych nam Danych Osobowych, które Cię dotyczą w sposób ustrukturyzowany, powszechnie używany i w odczytywalnym przez urządzenia formacie, masz także prawo do przenoszenia danych do innego podmiotu bez utrudnień z naszej strony.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub chcesz skorzystać z któregoś ze swoich praw wspomnianych powyżej, to skontaktuj się z Grundfos Holding A/S kierując email na adres  candersen@grundfos.com lub dzwoniąc na numer +45 8750 1400. Niektóre spółki Grundfos mają swoich inspektorów danych osobowych, z którymi również możesz się skontaktować. Dowiedz się więcej o inspektorach danych osobowych link.

Składanie zażaleń

W przypadku zażaleń masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego kompetentnego w zakresie przechowywania i przetwarzania twoich Danych Osobowych.

Zmiany Informacji o polityce bezpieczeństwa 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełniania Informacji o polityce bezpieczeństwa w jakimkolwiek momencie. Jeśli zmiany w informacji o polityce bezpieczeństwa są istotne, to zostaniesz o nich poinformowany np. drogą mailową lub na stronie internetowej Grundfos.