Raporty działalności

file

Raporty działalności w zakresie Zrównoważonego Rozwoju i odpowiedzialności Grundfos

Grundfos w raporcie na temat zrównoważonego rozwoju, corocznie informuje o swojej działalności w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności.

Cel raportowania

Głównym celem raportowania jest informowanie o wkładzie Grundfos w inicjatywę zrównoważonego rozwoju. Ponadto, Grundfos pragnie przedstawić w pełnej przejrzystości wydajność w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności.

i odpowiedzialności.
Innym celem raportowania na temat zrównoważonego rozwoju jest dostarczanie wymaganego przez ONZ Global Compact (UN Global Compact), corocznego raportu (COP) o działaniach przedsiębiorstwa podejmowanych w celu implementacji zasad Global Compact. COP jest narzędziem służącym publicznemu informowaniu interesariuszy o działaniach i postępach w ramach realizacji 10 zasad UN Global Compact i o wspieraniu innych celów rozwoju ONZ.

Poza przekazywaniem informacji na temat swojego postępu w zakresie ONZ Global Compact, Grundfos również wykorzystuje Global Reporting Initiative (GRI) GRI stanowi swoiste wytyczne sprawozdawczości. Określa zasady i wskaźniki, których organizacje mogą używać do mierzenia i raportowania swojego ekonomicznego, środowiskowego i społecznego działania.

Ponadto, nasze podejście do tworzenia wspólnej wartości (creating shared value) znajduje odzwierciedlenie w raporcie, który zawiera artykuły i sprawozdania w zakresie ZAKUPU, PROCESU, LUDZI i PRODUKTU, np. raporty Grundfos we wszystkich aspektach  łańcucha wartości.

Interesariusze

Jak wynika z raportu zrównoważonego rozwoju obejmuje on wszystkie aspekty łańcucha wartości Grundfos, jest to istotne dla szerokiego kręgu interesariuszy, a można ich podzielić na trzy grupy:

  • partnerzy biznesowi
  • lobby, media, eksperci i organizacje pozarządowe
  • obecni, byli i potencjalni pracownicy

Temat przewodni 2010 roku

W Grundfos angażujemy się w partnerstwo, połączenie sił z innymi firmami i organizacjami w celu znalezienia sposobów na bardziej zrównoważony świat. Dlatego też tematem naszego raportu zrównoważonego rozwoju za 2010 rok  jest "Zrównoważony rozwój w ramach partnerstwa". 

Funkcją raportu między innymi jest zobrazowanie jak Grundfos jako firma wchodzi w różne relacje partnerskie z np. dostawcami i organizacjami pozarządowymi w celu promowania zrównoważonego rozwoju.