Zgodność i zaangażowanie

Kodeks Postępowania Grundfos

Kodeks Postępowania Grundfos

W Grundfos cenimy naszą reputację integralności i konsekwentnie oczekujemy, że cała firma będzie poruszać się w ramach priorytetów społecznych, ekonomicznych i środowiskowych Grupy, tak jak zostało to określone w Misji Grundfos, Wizji Grundfos oraz CWartościach firmy Grundfos.

Wierzymy, że szczerość i uczciwość stanowią przyjęte praktyki we wszystkich kulturach. Podczas gdy my przyjęliśmy takie praktyki, to mogą się one jednak różnić pomiędzy krajami, a i moralność może być różna. Pragnieniem Grupy jest prowadzenie własnej działalności w sposób uczciwy i prawy.

Kodeks Postępowania Grundfos jest stale aktualizowany oraz zaostrzany w celu poprawy ładu korporacyjnego. W 2009 r. Kodeks Postępowania został rozszerzony o wszystkie aspekty ONZ Global Compact. Koncentruje się on na zgodności z ustawodawstwem i przepisami, prawach człowieka, prawach pracowniczych, ochronie środowiska, wpłatach na cele polityczne, dopuszczalnej rachunkowości, sprawiedliwej i zgodnej z prawem konkurencji, rozrywkach i prezentach, przekupstwie, prowizjach i nagrodach pieniężnych, konflikcie interesów i poufności.

Kodeks określa zasady, którymi kierują się ludzie związani z Grundfos - działać odpowiedzialnie. Został on podpisany przez wszystkich dyrektorów generalnych Grundfos. Ład Korporacyjny oraz przestrzeganie Kodeksu Postępowania są istotne dla wszystkich pracowników.

ONZ Global Compact

Grundfos jest zaangażowany w ONZ Global Compact oraz dziesięć zasad programu w dziedzinie praw człowieka, pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. W raporcie dotyczącym zrównoważonego rozwoju, ujawniamy interesariuszom nasz postęp w realizacji dziesięciu zasad ONZ Global Compact, oraz we wspieraniu szerokiego wachlarza Milenijnych Celów Rozwoju ONZ do 2015 r.

Aby wzmocnić poparcie, Grundfos podpisał inicjatywę „Caring for Climate”, w której zobowiązuje się do określenia konkretnych celów redukcji emisji CO2.