Kongres Izby Wodociągowej

17/12/2014

Kongres Izby Wodociągowej

W dniu 25 października 2014 r. w Warszawie pod hasłem "Wodna Racja Stanu – debata o przyszłości" odbył się V Kongres Wodociągowców Polskich zorganizowany przez Izbę Gospodarczą "Wodociągi Polskie" oraz pod honorowym patronatem Prezydenta RP.

Było to nie tylko wydarzenie medialne (Kongres zgromadził przedstawicieli biznesu, świata nauki i administracji publicznej, w tym, m.in. reprezentantów Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), lecz przede wszystkim dyskusją nt. stanu realizacji zobowiązań akcesyjnych Polski w kontekście zbliżającego się roku 2015.

Wysiłek własny i silne wsparcie UE zaowocowały bezprecedensowymi inwestycjami, które w ramach pierwszego krajowego programu oczyszczenia ścieków komunalnych wyniosły już 50 mld zł. Zauważalne są także wysiłki natury organizacyjnej i legislacyjnej, jak nowela Prawa Wodnego w 2014 roku. Dalsze wyzwania czekają wciąż Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” i całe środowisko, ale także i stronę rządową - powiedział Minister Środowiska Sławomir Brodziński.

Poza częścią oficjalną (odznaczenia, wyróżnienia, podziękowania), obrady poświęcone były trzem blokom - odnoszącym się do europejskich dyrektyw ramowych dotyczących wody, ścieków oraz osadów ściekowych.

XXI wiek - Wiek Wody

Jedno z wielu wystąpień, które zwróciło uwagę uczestników Kongresu , to wypowiedź prof. Marka Grońca, - członek Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przytaczając pewne dane (Świat):

  • konsumujemy obecnie ponad 54 % zasobów wody,
  • 1 mld ludzi żyje bez stałego dostępu do wody,
  • 2,5 mld ludzi nie ma dostępu do urządzeń sanitarnych,
  • wg ONZ do roku 2050 liczba ludności Ziemi sięgnie 9 mld, z czego 70% przypadać będzie na miasta;

podkreślił, że o ile XX wiek był "wiekiem ropy", to wiek XXI będzie "wiekiem wody".

W dwóch pozostałych częściach Kongresu omawiano przede wszystkim zagadnienia związane z formami organizacyjno-prawnymi funkcjonowania przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w Polsce. Bardzo ciekawe było porównanie polskich rozwiązań z innymi rozwiązaniami europejskimi, przedstawionymi przez specjalnie zaproszonych gości z Włoch, Niemiec i Danii ( reprezentowanej przez dyrektora duńskiej organizacji DANVA, pana Carla Emila Larsena). Jego wystąpienie omawiające stosowanie benchmarketingu przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych zamiast centralnego regulowania wywołało sporą dyskusję w zamykającym Kongres panelu dyskusyjnym jak również w kuluarach Kongresu.  We wszystkich tych spotkaniach i dyskusjach uczestniczyli przedstawiciele GPL oraz GWUC, którzy zgodnie stwierdzili, że z przeprowadzonych rozmów i spotkań z przedstawicielami Izby Wodociągowej jasno wynika, że marka Grundfos jest znana i dobrze postrzegana na polskim rynku wodno-kanalizacyjnym , a przede wszystkim postrzegana jako lider we wprowadzaniu rozwiązań mających na celu ochronę środowiska, jak również oszczędne korzystanie ze zmniejszających się zasobów wody pitnej.

Także z rozmowie z prezesem Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Tadeuszem Rzepeckim potwierdzono, że Grundfos jest ważnym partnerem dla Izby Wodociągowej w kształtowaniu polityki wodno-ściekowej w naszym kraju i wprowadzaniu na rynek polski europejskich standardów i rozwiązań w tej branży.

Uroczyste zakończenie Kongresu odbyło się wieczorem w jednym ze teatrów muzycznych w Warszawie, gdzie widowiskowy spektakl taneczno-muzyczny przedstawił muzyczny obraz całego świata.