Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach

Materiały udostępnione przez Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach

Cel i zakres opracowania:

Celem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnych:

 • wody zimnej z zastosowaniem kompaktowego urządzenia hydroforowego
 • kanalizacji z zastosowaniem agregatu do pompowania ścieków szarych

Podstawą opracowania jest „Program Szkoleniowy Młody Instalator” zorganizowany przez firmy:

 • GRUNDFOS POMPY Sp. z . o.o.
 • HANSGROHE Sp. z o.o.
 • SANITEC KOŁO Sp. z o.o.
 • SCHELL POLSKA Sp. z o.o.
 • WAVIN S.A.

Charakterystyka pomieszczenia

Objęte opracowaniem pomieszczenie stanowi salę dydaktyczno – pokazową, znajdującą się na parterze budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach. Pomieszczenie wykonane jest w technologii tradycyjnej, wyposażone w instalację elektryczną.

Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje sporządzenie projektu budowlanego instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej w sali dydaktyczno – pokazowej w budynku CKP.

Opracowaniem objęto montaż urządzenia sanitarnego oraz podejścia wodociągowo – kanalizacyjnego.

Opis instalacji:

1. Instalacja wody zimnej

1.1. Istniejący pion w.z. znajduje się w sali sąsiedniej.

W pomieszczeniu należy zamontować zbiornik o pojemności 60 [dm³] , do którego z instalacji w.z. będzie doprowadzony przewód w.z. dn 15 PB, z którego będzie pobierana woda przez urządzenie hydroforowe. Woda w zbiorniku będzie uzupełniana automatycznie poprzez zawór pływakowy. Następnie przewodem zostanie doprowadzona do baterii umywalkowej (po stronie w.z.). Drugi przewód dn 15 PB należy doprowadzić do baterii umywalkowej (po stronie w.c.). Oba przewody należy podłączyć do instalacji w.z. poprzez redukcyjne zawory odcinające.

Rozprowadzenie wody zimnej w sali dydaktyczno – pokazowej należy prowadzić po wierzchu ściany i mocować za pomocą obejm.

Przewody instalacji w.z. należy podłączyć do istniejącej instalacji i wykonać w ten sposób, aby nie naruszyć funkcjonowania pozostałej instalacji w.z.

Przejście przewodu przez ścianę należy wykonać w tulei ochronnej dn 30 PP

Doprowadzenie wody zimnej obejmuje:

 • baterię umywalkową 1 szt.
 • regulacyjne zawory kątowe 2 szt.
 • zawór odcinający 1 szt.
 • zawór pływakowy 1 szt.
 • urządzenie hydroforowe MQ 1 szt.
 • zbiornik na wodę o pojemności 60 [dm³] 1 szt.

1.2. Montaż zaworów odcinających, baterii czerpalnej i urządzenia hydroforowego

Odcięcie urządzenia sanitarnego projektuje się za pomocą regulacyjnych zaworów kątowych usytuowanych pod baterią typu stojącego uruchamianej ręcznie. Urządzenie hydroforowe należy umieścić na wysokości 0,2 m nad posadzką podłogi na kątownikach stalowych o obciążeniu 30 kg każdy.

1.3. Próby szczelności

Badanie szczelności należy przeprowadzić wodą.

Z uwagi na to, że prace będą wykonywane przez uczniów w warunkach szkolnych, badanie szczelności należy wykonać w następujący sposób.

Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać przeglądu instalacji, w celu sprawdzenia czy nie występują przecieki wody lub roszenie. Podczas próby szczelności należy również wizualnie sprawdzić szczelność złączy.

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Istniejący pion instalacji kanalizacyjnej znajduje się w sali sąsiedniej.

Ścieki spływają grawitacyjnie do zbiornika Sololift2 C-3, następnie poprzez automatyczne włączenie agregatu następuje przepompowanie ścieków do kanalizacji.

Przyłącze tłoczne instalacji kanalizacyjnej należy podłączyć do istniejącej instalacji i wykonać w ten sposób, aby nie naruszyć funkcjonowania pozostałej instalacji kanalizacyjnej. Nowoprojektowane przyłącze tłoczne kanalizacji sanitarnej wychodzące z agregatu podnoszącego ścieki należy wykonać  z rury dn 32 PP i na wysokości 1,90 m wpiąć do przewodu kanalizacyjnego ze spadkiem 1,5 % w stronę kanalizacji grawitacyjnej.

Przewody należy prowadzić po wierzchu ściany i mocować za pomocą obejm. Należy tak instalować aby nie podlegały naprężeniom.

Przejście przewodu przez ścianę należy wykonać w tulei ochronnej dn 63 PP

W pomieszczeniu należy zamontować:

 • umywalkę 50 cm, z otworem, z przelewem 1 szt.
 • urządzenie do odprowadzania ścieków szarych 1 szt.
 • odpowietrznik 1 szt.  

2.2. Montaż umywalki i agregatu do pompowania ścieków szarych

Umywalkę należy zamocować do ściany na śruby, na wysokości 0, 85 m nad posadzką podłogi. Sololift2 C-3, należy posadowić na posadzce podłogi i zamocować za pomocą uchwytów z zatrzaskami.

2.3. Próby szczelności

Z uwagi na to, że prace będą wykonywane przez uczniów w warunkach szkolnych, badanie szczelności należy wykonać w następujący sposób.

Badanie szczelności należy przeprowadzić podczas wodnej próby ciśnieniowej. Temperatura wody nie powinna przekraczać 20 °C. Podczas próby szczelności należy wizualnie sprawdzić szczelność złączy.

3. Zalecenia dla wykonawcy

Całość robót należy wykonać zgodnie z zaleceniami zawartymi w katalogach producentów komponentów do budowy instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej , które zostały dostarczone przez Organizatora Konkursu oraz z Polskimi Normami.

"Wykłady teoretyczne i pokazy, które prowadzone były w naszej szkole w ramach „Programu Szkoleniowego Młody Instalator” korzystnie wpłynęły na poszerzenie wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności z zakresu doboru, montażu i eksploatacji podstawowych elementów instalacji sanitarnych występujących w budynkach mieszkalnych.

Konkurs na budowę stanowiska dydaktyczno - pokazowego w którym uczestniczyło trzech uczniów zawodu technik urządzeń sanitarnych, korzystnie wpłynął na zaangażowanie w zajęciach praktycznych. Z jednej strony wzbogacił on proces dydaktyczny i uatrakcyjnił go, z drugiej zaś – wspomógł szkołę w wyposażenie stanowiska dydaktyczno – pokazowego, z którego korzystać będą mogli uczniowie zawodu technik urządzeń sanitarnych i stwarzać szansę na kontakt z najnowszymi osiągnięciami nauki i techniki.

Podsumowując cały cykl szkoleniowy uważamy, że warto wspierać  i stawiać na rozwój zawodowy uczniów, dzięki czemu będą mogli lepiej zaprezentować się na egzaminie zawodowym czy rynku pracy."

Opiekun Koła Przedmiotowego HYDRAULIK
Agnieszka Dębowska