ECADEMY

Ecademy służy wyłącznie celom informacyjnym. Informacji tych nie należy traktować jako porady w konkretnej sprawie. W gestii użytkowników leży uzyskanie takiej porady z właściwego źródła.

Firma Grundfos nie ponosi odpowiedzialności za straty, które mogą wyniknąć z uzyskania lub polegania na informacji zamieszczonej w  Ecademy. Firma Grundfos niniejszym wyraźnie wyłącza, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, wszelkiej odpowiedzialności za działania lub zaniechania ze strony użytkowników, w oparciu o takie informacje.

W ramach świadczonych usług, użytkownicy mogą odpowiedzieć na pytania quizu. Uczestnicy quizu mogą wygrać nagrody.  Nagrody są dostarczane do użytkowników  bez gwarancji, a po ich dostarczeniu nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

Udział w konkursach jest dobrowolne i bezpłatny, a firma Grundfos ma prawo do wycofania lub zmiany quizów w dowolnym czasie bez uprzedzenia.

Każdy użytkownik / każda osoba może wygrać tylko jedną nagrodę na każde cztery ukończone tematy.

Firma Grundfos zastrzega sobie prawo do zamknięcia, wedle własnego uznania,  dostępu do Ecademy, a takie zakończenie może wiązać się z utratą punktów, które zostały zdobyte i niewykorzystane, jeśli członek dopuści się nadużycia. Takie nadużycie może polegać np. na niewłaściwym lub lekceważącym zachowaniu wobec firmy Grundfos lub jej partnerów bądź pracowników. Każdy użytkownik / każda osoba może mieć tylko jedno konto Ecademy. Zamknięcie dostępu  będzie również nastąpić na skutek umyślnego niewłaściwego stosowania lub wprowadzenia w błąd.