Zarządzanie zasobami ludzkimi

People management

Zarządzanie zasobami ludzkimi - Polityka Grupy

Zarządzanie ludźmi opiera się na postawie, że - gdy zapewniono odpowiednie warunki - pracownicy są gotowi wziąć na siebie odpowiedzialność i działać w sposób odpowiedzialny, zgodnie z podstawowymi wartościami Grupy.

Każdy pracownik ma prawo i obowiązek zwrócić uwagę na okoliczności, które w jego opinii są nieuzasadnione lub szkodliwe dla Grupy.

Struktura organizacyjna Grundfos wspiera międzyorganizacyjną współpracę w celu zrealizowania różnorakich zadań. O ile to możliwe, prace muszą być zorganizowane w samodzielnie kierowanych zespołach, jeśli tylko sprzyja to satysfakcji klienta i satysfakcji pracowników, jak również produktywności.

W każdym miejscu, Grupa dąży do dobrego środowiska pracy, które jest atrakcyjne dla obecnych jak i przyszłych pracowników, co zachęca do wykorzystania swoich umiejętności i sprawia satysfakcję z pracy oraz poczucie dobrego samopoczucia.

Grundfos jest świadom swojej odpowiedzialności społecznej, a także zatrudnia osoby na szczególnych warunkach zatrudnienia.

Każde stanowisko musi być zajmowane przez najlepiej wykwalifikowanego kandydata. Obecni pracownicy mają pierwszeństwo, jeśli mają takie same kwalifikacje, co zewnętrzni kandydaci. Należy zagwarantować nowym pracownikom możliwość identyfikowania się z podstawowymi wartościami Grundfos.

Grupa będzie nagradzać zaangażowanych, odpowiedzialnych i kompetentnych pracowników przez możliwość rozwoju zawodowego oraz osobistego. Rotacja pracy (kolejne stanowisko) stosowana jest jako aktywny środek rozwoju pracownika, jak również Grundfos.

Program rozwoju kompetencji Grupy zapewnia ​​pracownikom otrzymanie kształcenia i szkolenia spełniającego nie tylko wymagania aktualnego stanowiska pracy, ale także mającego sprostać przyszłym wymaganiom.

Zasadniczą postawą Grupy jest traktowanie wszystkich pracowników poszczególnych spółek jednakowo, niezależnie od płci, rasy i wyznania, w celu zapewnienia równych szans zatrudnienia, warunków zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego.

Wynagrodzenie pracowników jest ustalane i dostosowane na podstawie rynku właściwego i poziomu kompetencji. Celem Grupy jest elastyczny system wynagrodzeń wspierający ducha inicjatywy, zaangażowanie i wyniki.

Z wszystkimi pracownikami przeprowadzana jest coroczna rozmowa dotycząca rozwoju zawodowego, podczas której pracownik i jego / jej bezpośredni przełożony wspólnie oceniają osiągnięcia pracownika i omawiają cele na nadchodzący rok, rozwój kompetencji i wynagrodzenie.

Zapewniamy, że rozstrzyganie sporów, jak również zakończenie stosunku pracy jest przeprowadzane w sposób godny.


    Facebook Twitter LinkedIn