Marketing

Marketing

Marketing - Polityka Grupy

W swojej długoterminowej strategii rynkowej Grupa Grundfos będzie przede wszystkim koncentrować się na rynkach o dużym potencjale przyszłościowym, ale równocześnie będzie dążyć do stania się najbardziej globalną grupą z rynku pompowego na świecie. Strategia marketingowa Grupy będzie realizowana w ścisłej współpracy z segmentami rynku i regionami sprzedaży.

Na wszystkich rynkach, jak również poszczególnych segmentach, Grupa będzie działać tak, aby osiągnąć udział w rynku na tyle duży, jaki pozwoli na zdobycie pozycji lidera. Ponadto, działania marketingowe będą oparte na know-how w dziedzinach, w których ma zastosowanie asortyment produktów Grundfos.

W działaniach marketingowych Grupy decydującymi parametrami, jakie zostaną użyte będą: jakość, świadomość ekologiczna i świadomość energetyczna.

Grupa w swoich działaniach sprzedażowych będzie zawsze korzystać z praktyk marketingowych o wysokim poziomie etycznym. Nikt z personelu Grundfos, w swoich wysiłkach dążących do sprzedaży, nie może mówić niesprawiedliwie o konkurencji.

Firmy z Grupy Grundfos będą odgrywać aktywną rolę w relacjach ze stowarzyszeniami handlu oraz władzami lokalnymi do takiego stopnia, w jakim uznaje się zwiększenie wpływu Grundfos.

W celu ochrony wizerunku firmy Grundfos oraz ustanowienia dobrych stosunków z klientami, każda firma Grundfos zapewnia najlepszy z możliwych serwis posprzedażowy poprzez własny dział usług serwisowych uzupełniony o sieć autoryzowanych partnerów serwisowych.

Każda decyzja o produktach rynkowych firmy Grundfos tam, gdzie Grupa nie jest reprezentowana przez firmy Grundfos, oddziały czy spółki joint-venture musi być zatwierdzona przez Zarząd Grupy.

Cennik musi odpowiednio uwzględniać wysoką pozycję marki Grundfos, wysoką jakość asortymentu, lokalną strukturę cen i ogólny interes Grupy.

Produkty Grundfos powinny być sprzedawane przede wszystkim za pośrednictwem własnej organizacji sprzedaży i pod nazwą Grundfos. Jednak w przypadku nabycia innych firm, Zarząd Grupy może zdecydować, że produkty nabytych spółek będą sprzedawane pod nazwami własnymi.

W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zarządu Grupy może nastąpić sprzedaż do innych producentów pomp.

Jeśli to konieczne, oferta może być rozszerzona o produkty innych producentów pompy. W takich przypadkach wyroby te są wprowadzane do obrotu pod nazwą firmy Grundfos. Odpowiedni dyrektor segmentu decyduje o tym, dla jakich produktów może mieć to zastosowanie.

W pojedynczych przypadkach produkty innych firm mogą być włączone do oferty produktowej w celu wykonania konkretnego zlecenia, ale w takich przypadkach produkt innej firmy powinien być sprzedawany pod nazwą tej firmy. Produkt Grundfos może zawierać akcesoria innych firm, kiedy wspiera to sprzedaż produktów firmy Grundfos.

Strategia marki Grundfos zapewnia, że klienci, potencjalni pracownicy i inne zainteresowane strony będą coraz bardziej myśleć o Grundfos, jako firmie najbardziej odpowiedzialnej, najbardziej przyszłościowej i najbardziej innowacyjnej grupie pomp na świecie. Działania marketingowe Grupy muszą być znormalizowane zgodnie z Podręcznikiem Brandingu Grundfos w celu zapewnienia spójnej i jednolitej sprzedaży w poszczególnych regionach i firmach.


    Facebook Twitter LinkedIn