Planowanie finansowe i kontrola

Financial planning and control

Planowanie finansowe i kontrola - Polityka Grupy

Budżet Grupy i system informacji będą stale dostosowywane w celu wspierania krótko i długoterminowego planowania na poziomie Grupy, segmentu, regionu i firmy. Funkcje finansowe Grupy zapewniają, że decyzje dotyczące operacji mogą być dokonywane na podstawie właściwych i prawdziwych informacji i analiz.

Duże inwestycje muszą być zawsze dokonywane na podstawie analizy kosztów i korzyści oraz innych odpowiednich analiz finansowych.
Jeśli to możliwe, Grupa będzie korzystać z tych analiz, gdy inwestycja zostanie zrealizowana.

Dla wszystkich jednostek produkcyjnych należy opracować sprawozdanie z rentowności asortymentu produktów a dla wszystkich głównych linii produktów zaktualizowane kalkulacje Grupy.

W swoim planowaniu strategicznym, segmenty zapewniają wykonanie odpowiednich analiz kosztów i korzyści dla poszczególnych głównych strategii, w tym roczne analizy udziału marży w danym segmencie produktów.

Funkcja kontrolna odpowiada za przeprowadzanie rocznych lub w miarę potrzeb częstszych kontroli wewnętrznych Grupy, procesów, rachunkowości i systemów informacyjnych.

Grupowe ceny transferowe są ustalane zgodnie z "zasadą ceny rynkowej" wytycznych OECD dotyczących cen transferowych.

Ceny transferowe są zwykle negocjowane raz w roku między kupującym, a sprzedającym. Raz w roku, należy sporządzić dokumentację ceny transferowej do ewentualnego wykorzystania przez lokalne organy podatkowe.

Firmy z Grupy Grundfos przestrzegają lokalnych przepisów dotyczących rocznych sprawozdań finansowych, jak również wytycznych Grupy odnośnie przedstawiania rocznych sprawozdań finansowych. W przypadku wystąpienia konfliktu, firma Grundfos stosuje się do lokalnego ustawodawstwa ustalanego corocznie.

Funkcja kontrolna Grupy odpowiada za przeprowadzenie - przynajmniej raz w roku - wewnętrznej kontroli we wszystkich spółkach Grupy, zgodnie z zatwierdzonymi instrukcjami dotyczącymi kontroli wewnętrznej w Grupie Grundfos. Podczas tej kontroli wewnętrznej kontrolerzy z Zarządu Grundfos A / S muszą mieć dostęp do wszystkich informacji z wyjątkiem informacji o pensji i emeryturze dyrektora zarządzającego lub dyrektora generalnego firmy.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati